Palvelun ehdot

1. Yleistä palvelusta

Varastot- ovelle.com tarjoaa asiakkailleen uudenlaisen pienvarastointikokemuksen toimittamalla varaston suoraan asiakkaan luokse. Varastot- ovelle.com:ia kuvataan näissä palveluehdoissa termillä palveluntarjoaja ja asiakasta termillä asiakas.

2. Varastoitavat tavarat ja varastokontin toimitus sekä nouto

Varastokontissa voi varastoida vain kuivaa kappaletavaraa, jonka yhteispaino ei ylitä 500 kg. Nesteiden, eloperäisten aineiden, räjähtävien, helposti tai itsestään syttyvien aineiden, tai muiden tavaroiden, jotka voivat aiheuttaa varaa tai haittaa kiinteistölle, siellä oleville tavaroille, tai ihmisille, säilyttäminen on kielletty. Palveluntarjoaja voi pyytää asiakasta poistamaan, tai voi itse, mikäli asiakas laiminlyö poistovelvollisuutensa, poistaa tai poistattaa asiakkaan kustannuksella tavarat, jotka ovat em. sopimusmääräyksen vastaisia. Varastokontin käyttäminen muuhun asiakkaan toimintaan, kuin sopimuksen mukaiseen tavaroiden säilytykseen, on kielletty. Asiakas vastaa itse tavaroiden pakkaamisesta konttiin, sekä niiden mahdollisesta vakuuttamisesta kuljetusvaurioiden varalta. Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan pakkausohjeita pakatessa tavaroita konttiin. Palveluntarjoaja vastaa varastokontin kuljetuksista asiakkaan luokse, sekä varastopaikkaan takaisin. Palveluntarjoajalla on velvollisuus suorittaa toimeksianto ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella.

3. Vakuutukset ja lukitus

Palveluntarjoaja on vakuuttanut ainoastaan kiinteistön, jossa varastokonttia säilytetään, eikä vastaa varastokontissa säilytettävistä tavaroista, niiden vahingoittumisesta tai häviämisestä millään tavoin. Palveluntarjoaja ei miltään osin vastaa asiakkaan aiheuttamista välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa varastoihin kohdistuvista varkauksista tai ilkivallasta aiheutuvasta vahingosta. Asiakas on yksin vastuussa varastoimiensa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta ja mahdollisen koti- tai yritysvakuutuksen kattavuuden tarkastamisesta. Asiakas vastaa myös kaikista varastokonteille tai kuljetuskalustolle aiheuttamistaan vahingoista.

4. Sopimus

Sopimus palveluntarjoajan ja asiakkaan välille syntyy asiakkaan täytettyä varastokontin tilauslomakkeen ja painettuaan Lähetä-nappia palveluntarjoajan sivustolla. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja sitä koskee 1kk irtisanomisaika. Irtisanominen (kontin tilaaminen tyhjennystä varten) tulee tehdä kirjallisesti, joko sähköpostitse, postitse tai tätä tarkoitusta varten avatun palveluntarjoajan internetportaalin kautta.
Asiakas on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varastokontin. Asiakkaan maksuvelvoite katsotaan päättyneeksi vasta kun asiakas on toteuttanut edellä mainitut velvoitteensa ja tilannut kontin noudon.
Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.

5. Palvelusta maksaminen ja maksamatta jättäminen

Palvelusta maksetaan laskun mukaan kuukausittain eräpäivään mennessä palveluntarjoajan osoittamalle tilille. Erääntyneelle palvelumaksulle maksetaan 7 %:n suuruinen viivästyskorko. Mikäli palvelumaksua ei makseta sopimuksen mukaisesti, palveluntarjoaja siirtää avoimet saatavat perintätoimiston perittäväksi. Mikäli saatavia ei ole kokonaisuudessaan maksettu huomautuksen jälkeen, palveluntarjoajalla on oikeus:

  • irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi
  • poistaa asiakkaan mahdollinen kulkuoikeus varastopaikan ulko-oveen
  • periä maksua kohteen hallinnan perusteella siihen saakka, kunnes asiakas noutaa tavaransa tai ne on realisoitu
  • periä maksu oven aukaisusta tai kulkuoikeuden palautuksesta

Mikäli palvelusta ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, palveluntarjoajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota realisoida kaikki asiakkaan varastoimat tavarat parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa. Palveluntarjoaja voi käyttää realisointituloksen kaikkien saataviensa maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Asiakas on tietoinen siitä, että realisoitaessa hintataso useimmiten jää normaalia alhaisemmaksi. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella.
Mahdollisen ylijäävän osan palveluntarjoaja tilittää asiakkaalle tämän kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, tai asiakas menettää oikeutensa ylijäämään. Mahdollinen alijäävä osuus jää asiakkaan velaksi, joka voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi asiakkaalta.

6. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

7. Muut ehdot

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle ajantasaiset yhteystietonsa mukaan lukien puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, ja niiden muutokset viipymättä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntitapauksessa asiakas vastaa itse siitä vahingosta, minkä palveluntarjoajalta tulevan tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle on mahdollisesti aiheuttanut.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa varastointii käytettävän kiinteistön tai kuljetuskaluston teknisen vian tai muun vastaavan seikan aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä.
Mikäli asiakas rikkoo sovittuja ehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus, sen lisäksi mitä edellä on sanottu, purkaa sopimus päättymään välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat tavarat ja aineet asiakkaan kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Niiltä osin kuin sopimuksessa ja sen liitteissä ei ole muuta sovittu, sovelletaan Suomen lakia.

Soita ja kysy lisää!
Perttu Peltola
p. 044-9779877
Varastot-ovelle.com -palvelun tarjoaa

Pose Oy
Laukaantie 10
40320 Jyväskylä